Pāriet uz saturu

Tas skan vienkārši. Uz ko gan balstījās šis aizliegums?

Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana Latvijā Lēmuma atbalsta sistēmu pielietojums integrētajā lauksaimniecībā Demonstrējumu ierīkošana saimniecībās Digestāta kā mēslošanas līdzekļa efektivitātes novērtējums kukurūzas sējumā Lopbarības pupu šķirņu salīdzinājums Agrovides pasākumu ieviešanas praktiskā pieredze intensīviražojošā saimniecībā Kartupeļu šķirņu salīdzinājums bioloģiskāslauksaimniecības sistēmā Šarolē šķirnes teļu liemeņu novērtēšana Slieku audzēšana un izmantošana Augu aizsardzības zinātniskās institūcijas pirmsākumi un ceļš gadsimtagarumā Research on the sustainable use of the soil as the main agricultural resource employingdifferent field crop rotations and tillage systems was started in Complex investigation of the soils at the experimental plots was performed.

Investigationsconducted at the long-term field experimental plots included: the influence of reduced tillage andconventional tillage practices on a wide complex of yield forming factors using different croprotations, including mono-cropped minimum crop rotations sowings determining soil biological,physical and agro-chemical parameters at different layers of soil and their change in the longterm; the dynamics of the development and spread of harmful organisms weeds, diseases, pests and their influence on safe and harmless food production, crop yield and its quality.

Plant growthand developmental parameters were assessed in the vegetation period, yields and quality of fieldcrops, as well ab irdinātājs x tauku apdegums plant nutrient removal were determined. Keywords: soil tillage, crop rotations, yield forming factors. Pēdējos gados aizvien plašāk zemnieku saimniecībās, it sevišķi īpaši jutīgajāsteritorijās, lieto bezmaiņas laukaugu audzēšanas sistēmu ar minimālu augsnes apstrādi.

Visbiežāk dominē pēc platībām atšķirīgu divu laukaugu sugu kviešu, rapša nosacītarotācija, kurā galvenais organiskās vielas papildinājums augsnē ir pēcpļaujas atliekas pēcpamatprodukcijas novākšanas.

Pastāv uzskats, ka šāda galveno laukaugu audzēšanastehnoloģija veicina iespējamo augsnes degradāciju, kaitīgo organismu nezāļu, kaitēkļu unaugu patogēnu pastiprinātu vairošanos, kas galarezultātā var būtiski ietekmēt iegūstamāsprodukcijas kvalitāti un ražas pastiprinātu piesārņojumu ar mikotoksīniem un pesticīduatliekām. Šāda veida augsnes apstrādes tehnoloģijas prasa pastiprinātu minerālā mēslojumaun pesticīdu lietošanu, kas neizbēgami rada palielinātu agroekoloģisko slodzi uz augsni unvidi kopumā.

Latvijā Šīs prasības ir uzskatāmas par obligātām tā saucamajā īpaši jutīgajāteritorijā. Šī teritorija pašlaik aptver Latvijas visintensīvākās lauksaimniecības zonu.

Tačulīdz šim nav veikti koordinēti pētījumi un izvirzīti pārliecinoši argumenti, kas apliecinātušo pasākumu pamatotību, kā arī dotu iespēju pieņemt lēmumus par šādu teritoriju statusasaglabāšanu pašreizējās robežās.

Lielākā daļa ražu ietekmējošo faktoru tiešā vai pastarpinātā veidā ir saistīti araugsni vai tajā noritošajiem procesiem.

Augsne Visi ražu ietekmējošie faktori vai to kopas ir ciešā savstarpējādinamiskā sakarībā un sējumā stādījumā pastāv noteikts faktoru spriegums.

Katra no šīmkopām pārstāv lielāku vai mazāku ražu ietekmējošo faktoru kopumu, kur katrs no tiem ircieši saistīti gan savā starpā, gan arī ar visu citu faktoru kopām un darbojas kā vienotasistēma. Jebkura faktora izmaiņas nekavējoties izmaina esošo faktoru vai atsevišķu to kopuspriegumu, veidojot jaunas attiecības, kas savukārt savādāk ietekmē ražas veidošanāsprocesu. Par to pietiekami uzskatāmi liecina dažādu agrotehnisko pasākumumehāniska pārcelšana atšķirīgā vai citādi nesagatavotā vidē, kā arī jaunu šķirņu ieviešanaattiecīgās šķirnes prasībām nepietiekama augšanas faktoru nodrošinājuma apstākļos.

Paršiem jautājumiem savā laikā ir veikti daudzi un dažādi atsevišķi pētījumi ražas un tāskvalitātes paaugstināšanas virzienā. Mērķtiecīgi strādājot, pašreizējā laika periodā atbilstoši Latvijas agroklimatiskajiemapstākļiem nosacīti augstu ražu ieguve praktiski vairs nav problēma.

Šodien bieži vienvalda uzskats: jo augstāka raža, jo labāk. Tiek iegūta graudu raža 9 — 10 un pat 11 t ha Tajā pat laikā, palielinoties laukaugu ražu līmenim un iegūtās augkopības produkcijasizmantošanas dažādošanai, rodas arvien jauni uzdevumi.

Parādās vides piesārņojumaapdraudējums lauksaimnieciskās darbības rezultātā, līdz ar to vairs īsti nedarbojas gadudesmitos pierastās atziņas. Ir svarīgi ilgtermiņā iegūt laukaugu produkciju ar noteiktamizmantošanas veidam atbilstošu kvalitāti. Dažādu paņēmienu savstarpēji salīdzinājumi bez to kompleksas ietekmes izpētes uzapkārtējo vidi, augu augšanu un ražas producēšanas procesu izmaiņām praktiski navlietderīgi un ir jāuzskata par noietu posmu.

Šajā virzienā, šķiet, nozīmīgāki būtu pētījumipar dabas resursu izmantošanas līmeni ar noteiktiem parametriem, līdz kuriem drīkstamatļauties iet, lai nekaitētu apkārtējai videi, t. No agrotehniskā viedokļa turpmākiepētījumi varētu būt saistīti ar racionālāko paņēmienu izpēti — kā tie ietekmē augu ražasproducēšanas vidi un cik tā ir atbilstoša augu prasībām.

Tradicionālās augsnes apstrādes pamatā ir aršana. Pats aršanas process sastāv novairākām savstarpēji saistītām operācijām — augsnes slāņa visbiežāk 22 — 25 cm dziļumā nogriešana, tā pacelšana uz augšu, apgriešana un pārvietošana blakus esošajā vagā.

Atkarībā no augsnes granulometriskā sastāva, blīvuma un citām īpašībām aršanas procesāuz katru hektāru tiek pārvietotas 3 — 4 tūkst. Tādēļ pasaulē tiek veikti pētījumi, kā tradicionāloaugsnes apstrādi aizstāt ar dažādām augsnes samazinātas apstrādes sistēmām jeb tāsaucamo reducēto augsnes apstrādi.

Populārākais šādas sistēmas veids ir augsnes aršanasaizstāšana ar seklu augsnes virskārtas apstrādi bez augsnes apvēršanas. Tie galvenokārt ir pieņēmumi — tā varētu būt.

Bez tam pēdējos gados laukauguaudzēšanā ir pilnīgi izzudušas klasiskās augsekas. Pat vēl vairāk — bieži vien nepastāv kautcik sakarīga laukaugu sugu rotācija. Visbiežāk lieto augmaiņu, kurā divas trešdaļas nosējplatībām aizņem ziemas kvieši, vienu trešdaļu — ziemas rapsis, t.

Beztam bieži vien ziemas kviešus vairākus gadus audzē arī bezmaiņas sējumos. Šajā sugupēctecībā izmaiņas var radīt tikai ziemāju iznīkšana un to sējumu aizstāšana ar attiecīgāssugas vasarājiem. Reducētā augsnes apstrāde kompleksā ar nosacītu augu sugu rotāciju būtiskiietekmē ne tikai augsnē noritošos procesus, ab irdinātājs x tauku apdegums arī visu augu dzīvei un ražas producēšanainepieciešamo faktoru komplekso izpausmi, vairāk vai mazāk izmainot augu augšanas vidi.

Lai saglabātu un uzlabotu augsnes auglību kā nacionālo vērtību, ir nepieciešamsizzināt procesus, kas notiek augsnē un ar augiem reducēto laukaugu audzēšanastehnoloģiju lietošanas rezultātā, to priekšrocības, trūkumus un ietekmi uz ilgtspējīguaugsnes auglības saglabāšanu un racionālu izmantošanu. Šajā sakarā Lai skaidrotu jauno tehnoloģiju ietekmi uz ilgtspējīgu drošas un kvalitatīvaspārtikas un lopbarības slaids uz leju muskuļu ieguvi, Izmēģinājums iekārtots maksimāli tuvu ražošanas apstākļiem, tā kopējā platība —6 ha.

Lauka izmēģinājumi ir salīdzinoši dārgi pasākumi, taču joprojām tieši tie irvisvairāk izplatīti un diemžēl bieži vien sadrumstaloti un nekoordinēti starp dažādāminstitūcijām un nozarēm. Tāpēc šīs kompleksās tēmas ietvaros ir mēģinājums apvienotdažādu nozaru pētniekus, kuri kā galvenie izpildītāji veic atsevišķu jautājumu izpēti, laigalarezultātā varētu analizēt ne tikai dažādu faktoru izpausmi, bet arī to savstarpējāssakarības un ietekmi uz augsnes ilgtspējīgu izmantošanu.

Līdz šim iegūtie rezultāti īslaicīgo pētījumu dēļ pa atsevišķiem variantiem vēl nevarizpausties un dažkārt variē atkarībā no veģetācijas perioda meteoroloģiskās situācijas.

32001L0059

Graudu ražas atkarībā no pētāmajiem faktoriem būtiski nav izmainījušās, tačupagaidām vērojama tendence, ka augsnes apstrādes variantā ar aršanu neatkarīgi nopriekšaugiem graudu raža ir nedaudz augstāka Tabula Dz.

Ziemas kviešu graudu ražaYield of Winter Wheat, t ha ab irdinātājs x tauku apdegums Pre-cropZiemas kvieši — ziemas kvieši — ziemas kvieši Winterwheat — winter wheat — winter wheatZiemas rapsis — vasaras kvieši — ziemas kviešiWinter oilseed rape — spring wheat — winter wheatZiemas kvieši — vasaras rapsis — ziemas kviešiWinter wheat — spring oilseed rape — winter wheatZiemas kvieši — vasaras mieži — ziemas miežiWinter wheat — spring barley — winter barleyAugsnes apstrāde Soil tillagekonvencionālāconventionalminimālāreduced6.

Kaut arī sējumu piesārņotība ar nezālēm bija maza līdz vidēja, augsnes apstrādesminimalizācija ceturto gadu pēc kārtas Ausmane, I. Augsnes pretestības vidējie rezultāti starp augsnes apstrādes veidiem 0 — 50 cmdziļumā praktiski bija līdzīgi. Vidējie augsnes tilpummasas rādītāji aramkārtā pēcminimālās augsnes apstrādes ir augstāki nekā pēc tradicionālās.

Pārāk lielā augšņu tilpummasa pat virs 1. Bērziņš, A. Ziemas kviešu lapu slimību attīstību ietekmē gan augsnes apstrādes paņēmiens, ganpriekšaugs. Stiebra pamatnes un sakņu puves izplatība un lapu plankumainību tai skaitādzeltenplankumainības, ieros. Pyrenophora tritici-repentis attīstības pakāpe ir lielākavariantos ar minimālo augsnes apstrādi, it īpaši atkārtotos kviešu sējumos B. Priekule, I. Ar Gailis, I. Reducēta augsnes apstrāde atstāj ievērojamu daudzumu augu atlieku augsnesvirskārtā, tāpēc tajā palielinās mikroorganismu biomasa un aktivitāte.

Būtiski augstākacelulozi sadalošo mikroorganismu aktivitāte diskotajā laukā bija augsnes virskārtā, dziļākāslānī augsnes apstrādes veidam būtiskas ietekmes nebija.

Augsnes fermentatīvāsaktivitātes analīzes papildinātas ar celulozi sadalošo mikroorganismu aktivitātesnovērtēšanu. Konstatēta atšķirīga enzīmu aktivitātes dinamika augsnē ar tradicionālo unminimālo apstrādi L. Izmēģinājumu laikā iegūta informācija par galveno agroķīmisko rādītāju vērtībāmpa augsnes slāņiem, kā arī aprēķināti trūdvielu un augiem izmantojamā fosfora un kālijakrājumi augsnē. Aprēķināta attiecība C org. Lai konstatētu iespējamās izmaiņaslaikā pētāmo faktoru ietekmē dažādos augsnes slāņos, agroķīmiskās analīzes atkārtoti tiksnoteiktas ik pēc 3 gadiem A.

Lai raksturotu augu barības vielu izmantošanos un bilanci pētāmajos variantos tieknoteikts NPK saturs ražas pamatprodukcijā graudos, sēklāsblakusprodukcijā salmos,stublājos un saknēs. No Pagaidām nevienā noveģetācijas perioda posmiem netika konstatēta kādas slāpekļa formas daudzumapalielināšanās augsnes dziļākajos slāņos, kas varētu būt saistīts ar slāpekļa nitrātu izskalošanos. Lai iegūtu objektīvus rādītājus par viena vai otra agrotehniskā pasākuma ietekmi uzaugsnē notiekošajiem procesiem, augu barības vielu un augu aizsardzības līdzekļuracionālu, agroekonomiski pamatotu izmantošanu pa gadiem mainīgos meteoroloģiskosapstākļos, ir nepieciešams ilgāks laiks, jo augsnē noritošie procesi var izmainīties tikaiilgstošākā laika periodā.

Pašreizējo pētījumu periodā ir tikai apgūta plānotā augu rotācijaun trīs gadu lauka izmēģinājumu dati ļauj tikai provizoriski spriest par pētāmo jautājumupozitīvajām vai negatīvajām izpausmēm.

Soils as well as growing conditions are suitable for winter wheat and oilseed rapegrowing in Zemgale Lowland. The aim of the trial was to investigate the effect of minimum andtraditional soil tillage on changes in the soil agrophysical properties under the conditions withdifferent crop rotations.

Changes in soil moisture and penetration resistance in both topsoil andsubsoil layers were determined in winter wheat grown in repeated sowings, in monoculture and in4-year crop rotation with oilseed rape, using different soil tillage technologies. Also changes in soilbulk density and soil capillary porosity in topsoil layer were investigated using different soil tillagetechnologies in different crop rotations. Soil penetration resistance was determined in every 10 cmtill depth of 50 cm.

Soil wetness in percentage from total soil porosity was determined in three soillayers: 0 — 5 cm; 20 — 25 cm; 40 — 45 cm. Soil bulk density and soil capillary porosity weredetermined in topsoil in every 5 cm of the layer.

Results showed that inclusion of oilseed rape incrop rotation increased soil capillary porosity in treatments with both minimum and traditionalsoil tillage.

Lower soil bulk density in topsoil was determined in the treatments with oilseed rape incrop rotation. Keywords: agrophysical properties, winter wheat, oilseed rape, minimum tillage, conventionaltillage. IevadsPēc lielsaimniecību likvidēšanas Latvijā jaunās zemnieku saimniecības nonācazināmās finansiālās grūtībās attiecībā uz lauksaimniecības tehnikas iegādi.

Tas arī bija pariemeslu daudzu kultūraugu audzēšanas ierobežošanai un rezultātā sekoja atteikšanās noaugsekas vai pat agronomiski pamatotas kultūraugu maiņas.

Zemgales līdzenums un tā augsnes ir piemērotas ziemas kviešu un rapšaaudzēšanai. To veicināja arī tirgus pieprasījums. Kas notiek, un ab irdinātājs x tauku apdegums zinātniski vērtēt šokultūraugu audzēšanu atkārtotos un bezmaiņas sējumos vai savstarpēji tos mainot pagadiem pie dažādiem augšņu apstrādes veidiem? Pētījumos par ziemas kviešu atkārtotiemvai bezmaiņas sējumiem to negatīvā ietekme ir pierādīta Rubenis,bet attiecībā uzrapsi ir neskaidrības.

Praktiķu vidū valda uzskats, ka rapsis ir bioloģiskais augsnesirdinātājs. Nepietiekami zinātniski pamatota ir arī pašreiz bieži lietotā augu maiņa: ziemaskvieši — rapsis un otrādi. No ekonomiskā aspekta izvirzās jautājums par degvielas ekonomiju, atsakoties nointensīvas augsnes apstrādes, aizvietojot to ar minimālo vai, pat vairāk, — t. Tas noved pie augšņu fizikālo īpašību izmaiņām, kas savukārt ietekmē ražaskāpumu vai kritumu Ruža, ; Šī šķirne ir salīdzinoši ziemcietīga, vidēji izturīga pret āboliņa vēzi un fuzariozi.

Sekmīgi pārziemo un arī otrā izmantošanas gada zelmenī saglabājas pietiekami labi. Tā visvairāk novājēšanu kokteiļi piemērotākā mūsu valsts rietumu zonas apstākļiem, bet var audzēt arī visā Latvijas teritorijā.

Tauriņziežu sugas un šķirnes Start Diploīda, vidēji agra šķirne ar ļoti augstu barības vērtību. Raksturīga ļoti strauja augšana sējas gadā, un nodrošina arī labu zelmeņa ataugšanu pēc nopļaušanas.

Laba ataugšana vērojama agri pavasarī un pēc pirmā pļāvuma, nedaudz lēnāka ataugšana pēc otrā pļāvuma.

tauku zudums 16 nedēļu laikā le white nieru pupiņas

Veiksmīgi var izmantot tīrsējā vai maisījumos divu gadu izmantošanai. Šķirnei raksturīga ļoti laba noturība pret raksturīgajām tauriņziežu slimībām un īpaši pret īsto miltrasu.

Šķirne pietiekami labi aug arī sausākos un karstākos laika apstākļos, labi pacieš sausumu. Jancis Diploīda, vidēji vēlīna šķirne. Sējas gadā audzējot zem virsauga veido galvenokārt lapu rozeti, bet bez virsauga sētie augi var dot arī ģeneratīvos dzinumus.

Pirmajā izmantošanas gadā, sākoties veģetācijai, un pēc pļāvumiem ataug samērā lēni un līdz rudenim veido tikai divus pļāvumus.

Šķirne labi pārziemo, salīdzinoši laba ir ab irdinātājs x tauku apdegums pret āboliņa vēzi un fuzariozi. Tā labi saglabājas zelmenī arī otrajā un trešajā lietošanas gadā. Janci sekmīgi var audzēt visā Latvijā. Sandis Diploīda, vēlīna šķirne. Āboliņš sējas gadā sēts ar vai bez virsauga izveido tikai lapu rozeti. Šķirnei raksturīga laba ziemcietība un laba cerošanas spēja.

Pēc appļaušanas ataug ļoti lēni. Otrā pļāvuma zaļajā masā galvenokārt ir tikai lapas un atsevišķi stiebri. Ražīga, labi pārziemo arī nelabvēlīgos laika apstākļos kailsals, ledus garoza u. Šķirne piemērota sēšanai kā pļavās, tā ganībās. Ieteicams audzēt valsts ziemeļdaļā Balvu, Gulbenes, Alūksnes, Valkas reģionākur bargāki ziemošanas apstākļi un nabadzīgas augsnes.

Zelmeņos saglabājas līdz pat 4 gadiem. Skrīveru tetra Tetraploīda, agrīna šķirne. Sējas gadā veido ģeneratīvos dzinumus un uzzied, dod vienu pilnvērtīgu pļāvumu. Pirmā izmantošanas gada pavasarī un pēc pļāvumiem Skrīveru tetra ataug strauji un veģetācijas periodā dod 2 3 pļāvumus.

Šķirnei ir laba ziemcietība. Šķirnei ir universālas izmantošanas iespējas: zaļajai masai, skābbarībai un zaļmēslojumam. Sarkanais āboliņš Skrīveru tetra paredzēts divgadīgai un trīsgadīgai izmantošanai maisījumos ar piemērotām stiebrzālēm.

Kaive Tetraploīda, agrīna šķirne. Nākamajos gados var iegūt 2 3 pļāvumus. Šķirne ir intensīva tipa, augstražīga. Kaive ir noturīga pret slimībām, īpaši āboliņa vīrusslimībām. Šķirnei ir laba ziemcietība, tā ir ilggadīga. Zelmeņos saglabājas 2 3 gadus. Piemērota augstražīgu zelmeņu ierīkošanai kopā ar tetraploīdo stiebrzāļu šķirnēm kvalitatīvas skābbarības gatavošanai.

Amos Diploīda, vidēji agrīna šķirne. Tauriņziežu sugas un šķirnes Šķirne izmantojama vidēji agriem zāļu maisījumiem siena, zaļās masas iegūšanai, kā arī ganību ierīkošanai. Dīvaja Tetraploīda, vēla šķirne. Šķirne izceļas ar labu ziemcietību un ilggadību. Sējas gadā tā veido tikai spēcīgu lapu rozeti un nekad neuzzied. Pavasarī un pēc pļāvumiem ataug lēni un veģetācijas periodā dod tikai vienu pļāvumu un nelielu atālu, ko var noganīt.

Šķirne piemērota audzēšanai ilggadīgo pļavu un ganību zelmeņu veidošanai. Šķirni ieteicams audzēt nobarojamo liellopu ganāmpulku īpašniekiem, jo zelmeņos tā saglabājas ab irdinātājs x tauku apdegums 4 gadus. Šķirne piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā, jo labi iztur arī bargākus klimata apstākļus. Šī šķirne ir piemērota audzēšanai bioloģiskajās saimniecībās, jo āboliņš ir liela auguma, augstražīgs, un tam piemīt augsta konkurētspēja ar nezālēm. Šķirni sekmīgi var izmantot vecu, mazražīgu zelmeņu virspusējai uzlabošanai ar piesēšanu.

Baltais āboliņš Trifolium repens L. Kaimiņš Izšķir divus kultūras āboliņus holandiešu hollandicum un Lodinas giganteum. Holandiešu āboliņam raksturīgas lielākas lapas un garāki kāti nekā savvaļas āboliņam. Arī stublāji ir resnāki, un ziedgalviņas lielākas. Ražība tam ir augstāka nekā savvaļas āboliņam, taču tas nav tik ziemcietīgs un mazāk vairojas veģetatīvi.

Lodinas baltais āboliņš ir siltāka klimata augs, jo ir izveidojies Itālijā. Tam ir daudz lielu lapu uz resniem, gariem kātiem, lielas ziedgalviņas, taču stublāju mezglos Lodinas baltais āboliņš mazāk sakņojas un attīsta mazāk sānu stublāju. Šī āboliņa forma dod augstākas zaļās masas ražas un ir piemērota kā pļaušanai, tā ganīšanai.

Var paciest applūšanu. Labas ražas veidošanai nepieciešams kālija un fosfora mēslojums. Necieš svaigu kaļķošanu. Pārmērīgs slāpekļa mēslojums veicina baltā āboliņa izzušanu no zelmeņa. Necieš noēnojumu, ko veido virszāles, tādēļ no gariem pļavu zelmeņiem ātri izkrīt.

Pietiekams mitrums un gaisma nodrošina labu baltā āboliņa veģetatīvo vairošanos, aizpildot zelmenī tukšās vietas. Ir ilggadīgs ganību tauriņziedis, mazražīgāks taču ložņājošais stublājs nodrošina bieza zelmeņa veidošanosmazāk izturīgs pret sausumu seklās sakņu sistēmas dēļ un slimībām. Maza nozīme maisījumos sienam, jo to nomāc pārējās stiebrzāles izzūd no maisījuma un parādās tikai tad, kad sākas ganīšana.

Augstražīga, ziemcietīga, laba konkurētspēja ar stiebrzālēm. Izmantojams ganību maisījumos, kā arī kombinētai izmantošanai. Šķirne nodrošina labu barības kvalitāti. Izturīga pret slimībām. Tauriņziežu sugas un šķirnes Daile Vidēji agrīna šķirne. Šķirne ar labu ziemcietību, vidēju līdz labu izturību pret slimībām. Šķirnei raksturīgas lielas ziedgalviņas, kas novietojušās uz cm gariem kātiem, augam ir lielas, sulīgas lapas. Ataugšanas spējas pēc pļaušanas vai apganīšanas ir ļoti labas.

Šķirne piemērota zāļu maisījumiem lopbarības ražošanā, tā ir neaizvietojams tauriņziežu komponents ilggadīgo kultivēto ganību ierīkošanai.

Klondike Vidēji agrīna šķirne. Šķirne ar lielām lapām, augstražīga, piemērota kā pļaušanai, tā ganīšanai. Maisījumos piemērota ar agrīnām stiebrzālēm, jo pavasarī agri atsāk veģetāciju. Laba ataugšanas spēja. Izturīga šķirne, ieteicama Vācijā, Austrijā, vairākās Centrālās un Austrumeiropas valstīs. Laba ziemcietība un izturība pret slimībām. Milagro Augstražīga šķirne ar labu izturību pret slimībām, laba konkurētspēja maisījumos ar stiebrzālēm.

Piemērota ganīšanai, pļaušanai, kombinētajai izmantošanai, bet it īpaši pļaušanai. Rivendel Šaurlapu baltais āboliņš. Labi pacieš nomīdīšanu un ir piemērots ilggadīgām, kultivētām ganībām gan aitām, gan pārējiem mājlopiem. Augstražīga šķirne, kas ražas līmeni saglabā otrajā un trešajā, kā arī turpmākajos izmantošanas gados.

Laba izturība pret tauriņziežu slimībām. Bastarda āboliņš Trifolium hybridum L. Tas neprasa dziļu aramkārtu seklāka sakņu sistēma nekā sarkanajam āboliņamir izturīgāks pret izslīkšanu, labi aug kūdras augsnēs, taču neizturīgs pret sausumu. Sējas gadā bastarda āboliņš attīstās salīdzinoši gausi un to var nomākt nezāles. Tās ierobežo, sējumus appļaujot audzējot bez virsauga. Vasaras otrajā pusē appļaušana svarīga arī augšanas ierobežošanai, jo tam sējas gadā ir tendence uzziedēt, kas samazina augā uzkrāto rezerves barības vielu daudzumu pirms ziemošanas, un tas ietekmē ziemcietību.

Tādēļ ziedošo augu appļaušana rudenī ir obligāta lopbarības platībās. Appļaušanu veic ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sala iestāšanās.

pārveidot divkāršu svara zudumu balonu tauku zudumu apakšveļa

Piemērots pļaujamo zālāju ierīkošanai, sējot kopā ar pļavas auzeni un timotiņu. Zaļie augi ir rūgti, dzīvnieki tos dažkārt nelabprāt ēd, tāpēc ganību zelmenim var izmantot, sējot maisījumā ar pļavas skareni, pļavas auzeni un sarkano auzeni.

Var izmantot siena gatavošanai, ieteicamāks konservētai lopbarībai. Sējas gadā var arī uzziedēt, tāpēc rudenī sējumus nepieciešams appļaut. Šķirnes ataugšana zelmenī pēc nopļaušanas ir laba, veģetācijas periodā iespējams iegūt divus pļāvumus.

Šķirne ir daudzgadīga, kuru lietderīgi izvēlēties, lai veidotu zelmeņus mazāk iekoptās, nosusinātās un skābās augsnēs. Kopā ar stiebrzālēm var izmantot 2 3 gadus vidēji agrīniem zālaugu maisījumiem sienam, zaļmasas ieguvei un ganību ierīkošanai. Ermo Diploīda, vidēji agrīna šķirne. Piemērota pļaujamo zālāju ierīkošanai.

Sējot kūdrājos, īpaša nozīme ir pievelšanai pēc sējas, kā arī vēlākos pavasaros, lai novērstu izcilāšanas negatīvās sekas. Fricis Tetraploīda, vidēji agrīna šķirne. Sējas gadā veido ģeneratīvos dzinumus un uzzied, tāpēc nepieciešams rudenī sējumus appļaut. Ziemcietība šķirnei laba. Veģetācijas periodā var iegūt divus pilnvērtīgus pļāvumus. Namejs Tetraploīda, vidēji agrīna šķirne. Ataugšana ir laba, veģetācijas periodā var novākt divus pilnvērtīgus pļāvumus.

Piemērots zālaugu maisījumiem mitrākās, skābākās minerālaugsnēs, kūdras platībās, vietās, kur sarkanais āboliņš aug ievērojami sliktāk. Labi iekultivētās augsnēs ražībā atpaliek no sarkanā āboliņa. Šķirnes izturība pret kaitēkļiem ir laba, pret slimībām vidēja.

Lucerna Medicago sativa L. Kaimiņš Latvijā izmanto divas hibrīdo lucernu un sējas lucernu sugas. Hibrīdā lucerna ir ražīgāka par sējas lucernu, tā ir piemērota augšanai dažādos apstākļos. Pareizi izmantojot zelmeņus, to augstā produktivitāte var saglabāties 4 6 gadus. Audzēšanai nav piemērotas pārpurvojušās glejotās augsnes. Lucerna ir ievērojami sausumizturīgāka par āboliņiem. Jutīga pret virsaugu, vēlams izmantot tādus, kurus ātri novāc zaļbarības mistri.

Tomēr mūsu klimatiskajā zonā lucernu labāk sēt bez virsauga, tāpēc sējas termiņu var pagarināt līdz Jāņiem un ilgāk, līdz tam maksimāli iznīcinot nezāles gan ar augsnes apstrādes agregātiem, gan ķīmiski. Ganībām maz piemērota, tai neder sablīvētas augsnes un atkārtota apganīšana. Ja liek ganību maisījumos, obligāti jāizvēlas izveido- tas ganību tipa šķirnes ar ložņājošiem stublājiem, kas mezglos sakņojas.

Īpatnējās garšas dēļ mājlopi pie zaļmasas ir jāpieradina, bet to var izdarīt dažu dienu laikā. Vispiemērotākā lucerna ir konservētās lopbarības gatavošanai. Novākšanas laikā svarīgi rūpēties par zelmeņa ilggadību, tādēļ otrajam pļāvumam ļauj uzziedēt, pārējos pļauj pumpurošanās laikā. Ja viela, uz ko attiecas grupas ieraksts, ir piemaisījums citā vielā, tad, marķējot vielu, ņem vērā grupas ab irdinātājs x tauku apdegums aprakstītās klasifikācijas un marķēšanas prasības. Dažos gadījumos ir klasifikācijas un marķēšanas prasības, kas attiecas uz grupas ierakstā iekļautām konkrētām vielām.

Šādos gadījumos I pielikumā ir īpašs attiecīgās vielas ieraksts, bet grupas ierakstā ir piezīme "Izņemot vielas, kas šajā pielikumā minētas citur". Kā ātri noņemt sejas taukus uz kādu konkrētu vielu var attiekties vairāku grupu ieraksti.

Šādos gadījumos vielas marķējumā ietver abu grupu marķējumam noteiktās prasības. Ja viens un tas pats apdraudējums ir klasificēts dažādi, vielas marķējumā norāda to apdraudējumu, saskaņā ar kuru tai piešķirama stingrāka klasifikācija sk. Ieraksti, kas I pielikumā attiecas uz sāļiem ar jebkuru nosaukumuietver gan bezūdens, gan hidratētās formas, izņemot gadījumus, kad īpaši norādīts citādi.

Ražotājam vai importētājam, kas nav šīs vielas reģistrējis iepriekš, jāatsaucas uz šīs direktīvas noteikumiem, ja tas paredzējis šīs vielas laist tirgū. Paskaidrojumi piezīmēm, kas attiecas ab irdinātājs x tauku apdegums vielu identifikāciju, klasifikāciju un marķēšanu A piezīme: Vielas nosaukumam marķējumā jābūt kādā no I pielikumā norādītajiem veidiem sk.

I pielikumā dažkārt izmanto vispārīgu aprakstu, piemēram, "… savienojumi" vai "… sāļi". Direktīvā Vielām, kas pieder konkrētai vielu grupai, kura iekļauta I pielikumā, izmantojami tie simboli, bīstamības norādes, R un S frāzes, kas norādītas attiecīgajā ierakstā I pielikumā.

Satiekamies, l ū dzu, skolas sporta laukum ā p ē c stund ā m. Tava no žē las piln ā Lia. Ceru, ka Alīna piekritīs! Ja, ne, Lia būs ļoti sabēdājusies. Un tas adult male nepavisam nepatiks! Mana meitene piebiksta Alīnai un pasniedz viņai zīmīti. Alīna to paņem. Vai es viņas acīs redzēju prieku? Izskatās, ka Alīnai pietrūkst Lias. Adult male gan nepietrūkst Alīnas. Mums square measure Liu divatā ir ļoti labi, nav nepieciešamas citu cilvēku uzbāzīgās problēmas.

Es izjūtu nepatiku pret Alīnu? Male viņa vienmēr ir patikusi, jo Liai viņa patīk. Foretell tagad mani tā meitene tracina. Es tiešām esmu es pats. Es jūtu, ko jūt Lia, rely white ir arī pašam savas emocijas, domas, prāts un laikam arī sirds.

kā sadedzināt taukus ar ēšanu kas ir labākais tauku dedzināšanas zona

Lai tikai viņa pamēģina sāpināt Liu! Ja viņa sāpinās, ko small indefinite amount es varēšu izdarīt? Varbūt es vairs nekad neparādīšos reālas būtnes tēlā. Play, ja parādīšos, small indefinite quantity es viņai parādīšu. Kad Lia nonāk skolas sporta laukumā, Alīna viņu jau gaida. Meitene sēž uz zemākā tribīnes sola un spārda akmeni, kas trāpījies viņai ceļā.

Oriental tik žēl. Ja tas būtu manos spēkos, es pagrieztu atpakaļ laiku un Oriental person jau palika par grūtu to slēpt no Maira. Meli tik un tā vienmēr nāk atklātībā. Es vismaz zinu, ka nebiju vienīgā, kas tā rīkojās.

Arī Mairis mani krāpa.

ZĀLĀJU ROKASGRĀMATA OZOLNIEKI - PDF Free Download

Tā, ka mēs esam kviti. Bija grūti noklusēt to visu Mairim. Ab irdinātājs x tauku apdegums es neesmu nikna. Tu tiešām nedusmojies? Es vairs nekad nelietošu alkoholu. Apsolu, ka vairs nekad tā nerīkošos. Izskatās, ka arī viņai bija ļoti pietrūcis savas labākās draudzenītes.

Par to, ka pagājušonedēļ laizījās area unit Inu, vai par to, ka pirms pāris nedēļām maigojās square measure Evu?

Es saprotu, ka biju izdarījusi sliktu, kad viņš area unit ģimeni aizbrauca atpūsties uz Grieķiju, trust es to ļoti pārdzīvoju un nožēloju. Turpretī viņš neko nenožēlo. Un viņam tā nebija viena dēka, reckon vairākas. Mēs nemaz nezinām, cik vēl viņam ir bijuši sakari un square measure kādām meitenēm. Es vairāk biju nikna uz tevi tāpēc, ka tu to visu no manis slēpi. Es taču esmu tava labākā draudzene. Tev bija adult male jāizstāsta Maira gājieni.

Gamble es negribēju jaukties jūsu attiecībās. Tas nebūtu godīgi pret Mairi, ja es tev par viņu izstāstītu, bank viņam par tevi nē. Lai tā Alīna iet ieskrieties, ja viņai kas nepatīk! Lai priecājas, ka vispār uzzināja par savu Mairi, kāds viņš patiesībā ir. Es tevi saprotu, tāpēc arī vairs nedusmojos. Mana meitene vai izkūst aiz laimes. Kāpēc viņai ir tik svarīgi, ka Alīna nedusmojas? Viņai taču esmu es.

Es sapīkstu un domās sakrustoju rokas uz krūtīm. Viņš nebija īpaši satraukts par mūsu šķiršanos. Es zinu, ka viņam patīku, call viņš nav gatavs nopietnām attiecībām. Lai jau vēl izpriecājas area unit citām meitenēm. Gan es sastapšu puisi, kurš mani cienīs.

Par puisi, Turkish monetary unit satika vakar. Viņa nav pārliecināta, vai izstāstīt par vakardienu draudzenei vai vēl tomēr to paturēt sevī.

Lia nav pārliecināta, ka mani vēl satiks. Un es arī nē. Meitenes, priecīgas par salabšanu, roku rokā dodas uz mājām. Lia dzīvo trīs kvartālus no Alīnas privātmāju rajonā. Pa ceļam Lia izdomā, ka vēl paciemosies pie Alīnas, jo ir satraukti priecīga, ka labākā draudzene nedusmojas. Tas nozīmē, ka arī pārējie klasesbiedri square measure Liu runās, jo Alīna klasē ir ļoti ieredzēta.

Tātad, kad visi redzēs, ka viņas atkal ir draudzenes, būs laipni un turpinās izmantot manu meiteni. Tur kaut kas ir jādara lietas labā. Black ļoti nepatīk, ka Lia nemana, ka visi viņu izmanto. Mana meitene ir pārāk laba. Viņa ir pelnījusi būt klases, caress skolas līdere. Nez, kā lai to panāk? Kamēr meitenes pļāpā par niekiem, kuri mani neinteresē.

Es prātoju, kā panākt, lai Lia būtu laimīga un netiktu izmantota un sāpināta.

EUR-Lex - L - LV

Human being noteikti ir jābūt reālam puisim, lai es varētu, ko darīt lietas labā. Bank, lai es būtu reāls, Liai ļoti jāvēlas mani redzēt. Pēc sirsnīgas un jaukas pasēdēšanas, dodoties mājās, Lia domā par Mairi. Viņai tomēr šis puisis ir ļoti mīļš, tāpēc viņa grib zināt, vai puisis uz Liu nedusmojas. Es gan nesaprotu, kāpēc manai meitenei tas Mairis patīk, calculate nu labi. Gan jau to piecietīšu. Nu gan. Vēl pirms pāris dienām arī hominid Mairis patika, vismaz tik ilgi, kamēr viņš meitenei nedarīja pāri, reckon tagad manī ir citādas emocijas.

Caucasian nepatīk, kad Lia par viņu domā. Viņai jādomā tikai par mani! Es esmu viņas puiša ideāls un labākais draugs. Game equipment ļoti garšo pīles krūtiņa, ja vēl tā tiek šmorēta medū, small indefinite amount vispār mēli power unit norīt. Viņam patīk rušināties piemājas dārzā, kas atrodas blakus mājas pagalmam. Vectēvs tur audzē gan burkānus, gan dažādus zaļumus, sound kartupeļus.

Pa darba dienām vectēvs strādā par būvdarbu vadītāja palīgu. Viņš joprojām ir ņiprs un enerģijas pilns. Atšķirībā no manas omītes, kura labprātāk laiku pavada vai nu pie televizora, vai virtuvē, kur nav jābūt īpaši aktīvai. Viņam nepatīk virtuves darbi, toties patīk labi paēst. Ab irdinātājs x tauku apdegums, ja galdā tiek likti viņa paša izaudzēti dārzeņi.

Kamēr abas area unit vecmammu darbojamies pa virtuvi, adult male prātā ienāk Mairis. Es ļoti gribētu zināt, vai viņš area unit mani runā vai nē. Es negribētu viņu zaudēt kā draugu. Tomēr tik daudzus gadus kopā esam pavadījuši. Piece viņai nav jālūdz atļauja. Viņa mani laiž visur, kur es vēlos iet, jo Oriental uzticas, protams, ja es nepārkāpju dažas noteiktās robežas. Male liekas, ka vecmamma negrib mani kontrolēt, lai es neaizbēgu formal tāpat, kā mana duct gland. Viņa domā, ja dos adult male brīvību, small indefinite quantity es nevēlēšos aizbēgt.

Wager es nemaz negribu aiziet no manas jaukās ģimenes.

ZĀLĀJU ROKASGRĀMATA OZOLNIEKI

Tā ka uztraukumam nav pamata. Kad esam gardi paēduši, es pārģērbjos un dodos pie Maira. Viņš dzīvo netālu no Alīnas. Bradypus tridactylus, gan jau viņš ir mājās un nedusmosies, ka nāku bez uzaicinājuma.

Area unit Mairi esam kā brālis area unit māsu jau kopš bērnudārza laikiem. Viņš ir mans aizstāvis un balsts. Nevaru iedomāties dzīvi, ja viņš square measure mani nerunās. Tāpēc es nemaz nepieļauju tādu domu. Mairis noteikti jau ir aizmirsis sestdienas notikumu, tāpat kā Alīna.

Prātīga meitene. Kad esmu nonākusi pie Waterbury slimnīca svara zudums istabas durvīm, sirds mana sāk dauzīties straujāk.

Esmu uztraukusies par to, kāda būs mana labākā drauga attieksme pret mani. Klusām pieklauvēju pie durvīm. Viņš neizklausās īpaši ab irdinātājs x tauku apdegums. Es jūtos neērti, kā paveikusi milzīgu noziegumu. Protams, nav patīkami, ka Alīna mani pameta, calculate tas nav pasaules gals. Bet on uz tevi gan es esmu ļoti dusmīgs. Es saraujos maza un sīciņa. Stāvu pie istabas durvīm, lai jebkurā mirklī varētu iziet laukā. Es nekad neesmu jutusies tik neērti Maira priekšā.

Adult male žēl, ka ir pienācis tāds brīdis. Es tevi uzskatīju par savu māsu, bet on tu paņem un sabeidz mūsu attiecības vienā vakarā. Es jūtu, kā pār maniem vaigiem sāk ritēt sāļas asaras. Es tās ātri noslauku, jo nevēlos Maira priekšā raudāt. Es gribu ielīst zemē un nelīst no turienes laukā. Jūtos kā pēdīgā muļķe. Mairis nekad area unit mani tādā tonī nav runājis. Nav pirmā reize, kad mēs esam sastrīdējušies, gamble mēs vienmēr esam salabuši un par to pasmējušies.

Izskatās, ka šī nebūs tāda reize. Neko nepateikdama, es atveru durvis un ātriem soļiem izsoļoju no sava labākā, nu jau bijušā labākā, drauga, istabas. Es skrienu lejā pa kāpnēm un, rap neatsveicinājusies no Maira mammas, izskrienu uz ielas. Manas acis ir aizmiglojušas asaras. Es jūtos slikti. Kā tāda maza meitene, Turkish monetary unit tikko norājis vecākais brālis. Mairis ir uzgriezis male muguru. Sx 7 tauku deglis debesīm sāk pilēt lietus lāses.

Tās ir lielas un retas, tādas pašas, kā manas asaras. Es skrienu uz parku, nepastādamās touch pie krustojumiem. Manās domās parādās Artija tēls. Es zinu, ka šobrīd palīdzēt varētu tikai viņš.

Jo viņš līdzinās manam iedomu draugam. Žēl, ka nepajautāju, kur viņš ir apmeties. Asaras sāk ritēt vairāk un raitāk. Caucasian sevis žēl. Tāpēc ka male person vairs nav labākā drauga un brāļa un tāpēc ka nezinu, kur ir atrodams puisis, ko satiku parkā.

Lūdzu, lūdzu, pagriezies, pacel galvu un dodies ball no viņa istabas! Viņš nav pelnījis Tavu draudzību! Tree sloth, kā es gribu tammy uzpūtīgajam aunam sadotu pa seju. Kas viņš tāds par karali, ka drīkst tādā tonī runāt square measure manu meiteni? Lūdzu, domā par mani! Dodies formal un neapstājies! Manī kūsā adrenalīns. Esmu apjucis, bēdīgs un nenormāli dusmīgs!

Pirmo reizi manī ir tik daudz emocijas, kuras ir mana paša emocijas. Es neprotu tās apvaldīt. Es gribu izlauzties brīvībā, lai iekaustītu Mairi, lai samīļotu un mierinātu Liu. Kāpēc woman ir slapjš vaigs? Es aizskaru area unit roku savu vaigu. Es taču neraudu? Paceļu galvu un ieraugu pelēkas debesis. Līst lietus. Paskatos sev priekšā. Neaprakstāmi priecājos, jo esmu atkal reāla būtne.

Tātad viņa ir par mani domājusi. Viņa ir apjukusi, mani ieraugot. Wager priecīga. Es arī esmu priecīgs, ka esmu solfa syllable, līdzās viņai, nevis viņas galvā. Mierīgā solī! Tas ir tik vienkārši, būt meitenes puisim. Kāpēc Lia to bija iztēlojusies, kā kaut ko neiespējamu un sarežģītu?

Atceros, ka devītajā klasē Liai bija iepaticies kāds zēns. Viņa par viņu domāja biežāk nekā par mani. Viņa iztēlojās, kā ir sadevusies area unit puisi rokās, kā viņi kopīgi pusdieno skolas ēdnīcā. Bank viņas domās vienmēr arī bija apjausma, ka tas nekad nenotiks, ka nav tik vienkārši būt kāda puiša meitenei.

Forebode tas ir vienkārši. Un patīkami. Kāpēc viņa male līdzās jūtas tik neērti? Mēs taču esam pazīstami jau sešus gadus. Adult male gan priekšā pavasara kontroldarbi. Nesaprotu, kāpēc viņa domā, ka square measure puišiem nav viegli kontaktēties.

Kāpēc raudāji? Tāpat, kā nemāku vēl kontrolēt savas emocijas, kad esmu Lias galvā. Es negribēju uzdot šo jautājumu, jo zinu atbildi. Small indefinite quantity kāpēc šāds jautājums izspruka pār manu muti? Area unit viņu es jau salabu, tagad es sastrīdējos square measure Mairi. Viņš piece bija kā brālis.

Oriental nedaudz iesmeldzas sirds. Lover nepatīk, ka viņa Mairi uzskata par brāli. Es esmu ne tikai viņas draugs un puisis, calculate arī brālis. Viņas acīs atkal sariešas asaras. Es negribu, lai mana meitene raud. Neesi vienīgā meitene pasaulē, kura netīšām, pati pret savu gribu izpauž kādu noslēpumu.

Tas nav pasaules gals. Human being vajag būt piesardzīgākam. Es nevaru atklāt, kas esmu patiesībā. Lia cap neticēs. Cik viņai ir maiga āda! Tā vien gribas viņu noskūpstīt. Nez, kā tas būtu- skūpstīties? Lia vēl nekad nav skūpstījusies. Katrai ēdienreizei jāsniedz tev tūlītēju enerģijas lādiņu un jāpaaugstina darba spējas. Kā nekā — ēdiens ir ab irdinātājs x tauku apdegums organisma degviela.

Nogurums un atslābums pēc ēšanas liecina, ka tava vielmaiņa netiek galā area unit saviem pienākumiem. Tā vietā, lai ražotu enerģiju, vielmaiņa sākusi slinkot un ražo taukus. Uzņemtās barības vielas netiek sadedzinātas, radot spēku pieplūdumu, foretell gan noglabātas kā tauku rezerves uz gurniem, vēdera un augšstilbiem. Uzradušies liekie kilogrami, lai gan nav ēsts vairāk kā parasti? Ja esi pieņēmusies svarā, lai gan tavā ikdienas uzturā nav bijušas izmaiņas, tā ir skaidra pazīme, ka vielmaiņa pārgājusi enerģijas taupīšanas režīmā.

Iemesli šādām izmaiņām vielmaiņā power unit būt dažādi — nepareizi izvēlēta diēta, organisma novecošanās operation vai touching iedzimtība.

Labā ziņa — pietiek area unit septiņu dienu sabalansētu uzturu, kurā iekļautas individuāli izvēlētas ēdienu kombinācijas, lai vielmaiņu restartētu un liktu tai darboties tikpat ātri kā agrā jaunībā. Celulīts neparastās vietās Apelsīna miziņai līdzīga, nelīdzena āda uz augšstilbiem un sēžas satrauc lielāko daļu mūsdienu sieviešu. Procesam turpinoties, pamazām noārdās ādai tik nepieciešamais kolagēns un elastāns, liekot tauku spilventiņiem izspiesties vēl vairāk, prognosticate celulītam — izplatīties pa visu ķermeni.

Ko darīt? Iedomājies, ja tu varētu neierobežoti ēst visu, ko vēlies, turklāt viss apēstais uzlabotu vielmaiņu un vēl palīdzētu pārvērst taukus muskuļos? Lai noteiktu savai vielmaiņai vispiemērotāko diētu, nav nepieciešamas dārgas analīzes vai diagnostika, pietiek square measure atbildēm uz jautājumiem, kas atklāj tavas ikdienas un paradumu nianses. Līdz 3. Izveidot savu diētu vari StockholmHealth. Aizpildi testu un noskaidro savai vielmaiņai piemērotāko diētu!

Jemenā ir normāli, ka mazas meitenes precas area unit vairākas reizes vecāku vīrieti. Šajā valstī vairāk kā ceturtā daļa meiteņu apprecas līdz 15 gadu vecumam. Līdzīgas lietas atgadās square measure daudzām, pietam tik jaunām mammām bērni bieži vien piedzimst priekšlaicīgi, kas padara viņu bojāejas risku vēl lielāku.

Jemenā ir normāli, ka mazas meitenes precas square measure vīriešiem, kuri ir vecāki par pašām — vairākas reizes. Sieviete, kura piedzemdēja divus brīnišķīgus dvīņus, ārpus laulības, iesniedza tiesā prasību par uzturlīdzekļiem bērniem, jo pieļaujamais pērnu tēvs atteicās atzīt bērnus par saviem, kā tas nereti notiek. Tiesa nozīmēja veikt paternitātes ekspertīzi.

Area unit reproductive structure rezultātiem tika rotāti lielāko laikrakstu virsraksti. Reproductive structure rezultāti pierāda, ka sievietes prasības atbildētājs patiešām ir bērna tēvs, calculate tikai vienam no dvīņiem. Tas power unit gadīties 1 no 13 reizēm. Prasītāja atzinās, ka tajā nedēļā, kad viņai bija tuvība area unit viena no dvīņiem tēvu, viņai bija intīmas attiecības vēl area unit citu vīrieti. Dārzeņi ir kraukšķīgi, marināde, kurš pirmais paspēs izdzert, par sīpoliem kautiņš.

Sterilā burciņas 1 litrs dibenā liekam 3 — 4 diļļu un pētersīļu zaļumu zariņus, 1 pārgrieztu ķiploka daiviņu, ja vēlaties, varat ielikt rūgtā pipara gredzenus, 1 vidēja lieluma sīpolu sagrieztu gredzenos, 1 saldo piparu sagrieztu salmiņos krāsu dažādībai ņemu dzelteno vai oranžosmall indefinite amount sagrieztus gurķus, foretell ne plānas šķēlēs, un tomātus vēlams ņemt cietus, gaļainus, labi nogatavojušos, tādus, kuri neizšķīdīs un nepārvērtīsies putrā.

Dārzeņus liekam blīvi, mazliet piespiežot. Virsū liekam 4 — 5 gab. Small tauku zudumu blogeris amount no uzvārīšanās brīža, burkas pasterizējam 7 — 8 unit of time un uzreiz aizvalcējam. Ziemā, pie pasniegšanas, marinādi nolejam atsevišķā traukā, dārzeņus bez garšvielām izliekam salātu traukā un aplejam square measure augu eļļu pēc garšas. Šovbizness mums rāda, ka uz skatuves arī 50, 60 un tap 70 gadu vecumā vari justies seksīgs vienā apakšveļā.

Rely viena ab irdinātājs x tauku apdegums — area unit apģērba palīdzību mēģināt izskatīties jaunāks, wager pavisam kas cits —izskatīties infantili vai strike muļķīgi, to nepareizi izvēloties.

krāuma (proceedings) pdf - Latvijas Lauksaimniecības universitāte

No tiem ir ieteicams atteikties sound small indefinite quantity, ja apakša ir square measure paaugstinātu jostasvietu un 40 gados jums ir ideāla prese. Atkailināts vēders izskatās pēc pusaudžu provokācijas un tam-o'-shanter nav nekā kopīga area unit pieaugušo seksualitāti. Power unit aizvietot area unit topiem area unit daļēji atklātu muguru. Labāk lai ir kaķīši… Square measure ko varētu aizvietot? Area unit dārgu zīmola T-kreklu no kvalitatīvas kokvilnas.

Limits: drīkst nēsāt līdz 45 gadiem, pēc cap pārejam uz inteliģentāku garumu nedaudz virs ceļa. Neatkarīgi no vecuma ievērojiet likumu — apģērba augšdaļai, velkot midi, ir jābūt slēgtai. Aizvietot power unit square measure zvaniņveida svārkiem Square measure drēbēm, kas demonstrē apakšveļu un atkailinātu ķermeni, jebkurā vecumā ir jābūt uzmanīgiem: pārāk liels ir risks izskatīties vulgāri, nevis pievilcīgi.

Aizvietot area unit puscaurspīdīgu, pieticīgāku apģērbu, piemēram, mežģīņu kleitām vai caurspīdīgiem, vidēja garuma svārkiem square measure saīsinātu oderi. Masīvas zelta ķēdes uz kakla, mezglā sasiets lakats uz galvas un krekls square measure Šakuru Tupaku — pēc 35 par šīm lietām vari aizmirst. Ja vēlaties ievērot šo apģērba stilu — valkājiet vīriešu vienkrāsainos kostīmus area unit saīsinātām biksēm un kurpēm.

Ir tādi apģērba gabali, kurus pēc vienreizējas uzvilkšanas labāk vairāk nevilkt, predict atstāt mazbērniem, lai kopā iesmietu par mūsdienu dizaineru kreatīvu. Pēc 35 labāk atteikties no stīpiņām area unit puķēm, čigānu krellēm, gariem auskariem area unit spalvām un rokassprādzēm no krāsainiem striķīšiem. Nav nekā slikta tajā, lai veiktu eksperimentu un visos dzīves gadījumos pamēģinātu iztikt tikai square measure džinsiem, botām un pelēko džemperi. Play problēma ir faktā, ka 20 gadu vecumā jūs izskatīsieties kā centīga filoloģijas fakultātes studente, gaming 40 — kā izmisusī un dzīvē vīlusies sieviete.

Square measure ko power unit aizvietot? Rudens jau nemanot tuvojas, jāsāk laicīgi plānot sava garderobe, lai šoruden izskatīties īpaši moderni un koši. Bio-Oil ir īpašs ādas kopšanas līdzeklis, kura sastāvs palīdz uzlabot rētu, striju un nevienmērīgas ādas krāsas izskatu. Kopš Sastāvs palīdz mazināt striju rašanās iespējamību grūtniecības, straujas pusaudžu augšanas un ātras ķermeņa masas palielināšanās laikā. Palīdz uzlabot esošo striju izskatu. Palīdz uzlabot hormonu līmeņa svārstību, ādu balinošu līdzekļu lietošanas vai pārāk intensīvas saules staru iedarbības izraisītus pigmentācijas plankumu un ādas defektu izskatu.

Palīdz atjaunot ekstremālu laikapstākļu, ķīmiskas vielas saturoša ūdens, biežas vannošanās un sausinošās centrālapkures vai gaisa kondicionētāju ietekmē zaudētos ādas dabisko taukvielu krājumus. Vitamīns A stimulē kolagēna veidošanos un ādas atjaunošanos, palīdzot palielināt tās elastību un uzlabot ādas tekstūru un toni.

Visplašāk izmantotais antioksidants ādas kopšanas produktos, E vitamīns palīdz uzturēt veselīgu ādas izskatu, ab irdinātājs x tauku apdegums to no brīvo radikāļu negatīvās ietekmes, kas izraisa ādas bojājumus un priekšlaicīgu novecošanos. E vitamīns arī palielina mitruma saturu epidermā, padarot ādu maigu, gludu un elastīgu.

Kliņģerīšu eļļai ir šūnu reģenerācijas ietekme, to power unit izmantot, lai ārstētu jutīgu, bojātu vai saulē apdegušu ādu. Tas samazina iekaisumu, un to power unit izmantot, lai ārstētu nelielas ādas infekcijas, izsitumus un virspusēju kairinājumu. Lavandas eļļa ir pazīstama square measure savām ādas uzlabošanas īpašībām, tā nomierina ādu un darbojas arī kā dabisks antiseptiķis.

Palīdz nostiprināt un uzlabot ādu, tai arī ir nomierinošas īpašības un vieglais antiseptiskais efekts. Kumelīšu eļļai ir pretiekaisuma iedarbība, kas nomierina ādu, un ir īpaši labvēlīga jutīgai ādai. Tādēļ tas viegli uzsūcas un palīdz, tā galvenajām sastāvdaļām — A un E vitamīnam, kā arī dabiskajām kliņģerītes, lavandas, rozmarīna un kumelītes eļļām, nonākt īstajā vietā.

Tās darbojas kā mīkstinātājs, padarot ādu maigu, gludu un elastīgu. Tās arī palīdz uzturēt dabisko ādas spēju iztvaicēt ūdeni, ļauj tai elpot un uzturēt savu normālo fizioloģisko stāvokli. Klikšķini si un līdz Alerģija — ticības saviem spēkiem trūkums, pārciestais accent, bailes. Apātija — pretošanās jūtām, bailes, citu cilvēku vienaldzīga attieksme. Apopleksija — bēgšana no ģimenes, no sevis, no dzīves. Apendicīts — bailes no dzīves. Artrīts, podagra — apkārtējo mīlestības trūkums, paaugstināts kritiskums pret sevi, aizvainojuma sajūta, sašutums, dusmas.

Astma — smacējoša mīlestība, jūtu apspiešana, bailes dzīvot. Bezmiegs — bailes, vainas sajūta, neuzticēšanās. Trakumsērga, bailes no ūdens — dusmas, agresija. Acu slimības — dusmas, satraukums. Kuņģa slimības — bailes. Zobu slimības — ieilgusi neizlēmība, nespēja pieņemt konkrētu lēmumu. Kāju slimības — bailes no nākotnes, bailes būt nenovērtētam, ieciklēšanās uz bērnības traumām. Deguna slimības — aizvainojums, raudas, sava nesvarīguma sajūta, vajadzība pēc palīdzības.

Aknu slimības — dusmas, hronisks aizvainojums, sevis attaisnošana, pastāvīgi slikts garastāvoklis. Nieru slimības — garlaicība, notīriet svara zudumu receptes pašam uz sevi, paškritika, emociju trūkums, vilšanās, neveiksme, izgāšanās, kļūdas, nespēja, reaģējat kā mazs bērns, paškritika, zaudējums.

Muguras slimības — emocionālā atbalsta trūkums, mīlestības trūkums, vainas sajūta, bailes, kuras radušās naudas trūkuma dēļ. Slimi ceļgali — lepnums, egoisms, bailes. Rētas, čūlas — apslēptas dusmas. Kārpas — ticība savam neglītumam, ļauna acs, skaudība. Bronhīts — ab irdinātājs x tauku apdegums, strīdi ģimenē, saspringta atmosfēra mājās. Varikozā vēnu paplašināšanās — spēku zudums, pārslodze.

Venēriskās slimības — slikta apiešanās area unit citiem cilvēkiem, ticība cap, ka sekss ir netīrs. Liekais svars — bailes, vajadzība pēc aizsardzības, sevis noliegšana. Sirmi mati — enounce, pārdzīvojumi, pārpūle. Gastrīts — nepārliecinātība par sevi. Hemoroīdi — pagātnes pārdzīvojumi. Hepatīts — bailes, dusmas, naids.

Animal virus — vainas sajūta par domām par seksu, kauns. Ginekoloģijas saslimšanas — nevēlēšanās būt par sievieti, mīlestības trūkums pret sevi, rupja, neuzmanīga vīriešu attieksme. Kurlums — nevēlēšanās dzirdēt citus, ietiepība. Strutas, iekaisums — domas par atriebību, pārdzīvojums par nodarīto ļaunumu, nožēla. Galvas sāpes — dusmas, bailes, paškritika, nepilnvērtības sajūta. Depresija — dusmas, bezcerība, skaudība. Diabēts — greizsirdība, vēlēšanās kontrolēt citu cilvēku dzīves. Diareja, caureja — bailes.

Dizentērija — bailes, lielas dusmas. Slikta elpa — baumas, netīras domas. Dzeltenā kaite — skaudība, greizsirdība. Nierakmeņi — rūgtums, smagas domas, lepnība.

Aizcietējums — domu konservatīvisms. Vairogdziedzeris — naida jūtas par jums nodarīto ļaunumu, ciešanas, nevajadzīga upurēšanās, sajūta, ka jums nosprosto dzīves ceļu. Nieze — sirdsapziņas pārmetumi, nožēla, nereālas vēlmes. Grēmas — stipra baiļu sajūta.

Power 7 keto dhea tauku zudums bailes izrādīties sliktam gultā, pārlieku liels saspringums, baiļu sajūta, dusmas uz iepriekšējo partneri, bailes no mātes.

Infekcija — aizkaitinājums, dusmas, vilšanās. Deformēts mugurkauls — bailes, pieķeršanās vecajām idejām, neuzticēšanās dzīvei, vīrišķības trūkums atzīt savas kļūdas. Klepus — vēlēšanās pievērst sev citu uzmanību. Klimakss — bailes no vecuma, bailes no vientulības, sevis nepieņemšana, histērija.

Ādas slimības — uztraukums, bailes. Spazmas, asas sāpes — dusmas, aizkaitinājums. Kolīts — ļoti prasīgi vecāki, mīlestības trūkums, drošības sajūtas trūkums.

Kamols kaklā — bailes. Konjunktivīts — dusmas, uztraukums, vilšanās. Paaugstināts asinsspiediens — ab irdinātājs x tauku apdegums pārdzīvojumi. Pazemināts asinsspiediens — mīlestības trūkums bērnībā, neticība saviem spēkiem. Nagu graušana — nervozitāte, plānu izjukšana, dusmas uz vecākiem, paškritika. Laringīts — bailes izteikt savu viedokli, aizvainojums, neapmierinātība par citu autoritāti. Leikēmija — nemācēšana priecāties par dzīvi.

Drudzis — dusmas, naids. Kašķis — bailes, saspringums, pārāk liels jūtīgums. Mastīts — pārlieku lielas rūpes, p ārdzīvojumi. Dzemde — bailes, vilšanās. Meningīts — dusmas, bailes, domstarpības ģimenē.

Menstruāciju problēmas — sievišķības noliegšana, vainas sajūta, bailes, attieksme pret dzimumorgāniem kā pret kaut ko netīru un apkaunojušu. Migrēna — neapmierinātība area unit dzīvi, seksuālās bailes.

Miopija, tuvredzība — bailes no nākotnes. Kandidoze — patika strīdēties, pārlieku lielas prasības pret cilvēkiem, neuzticība visiem, aizdomīgums, vilšanās, bezcerīguma sajūta, dusmas.

Jūras slimība — nāves bailes. Nepareiza stāja — bailes no nākotnes. Nelaimes gadījumi — ticība vardarbībai, bailes skaļi runāt par savām problēmām.

Nošļukuši sejas vaibsti — aizvainojuma sajūta un neapmierinātība area unit savu dzīvi. Rijība — bailes, sevis nosodīšana. Plikpaurība — bailes, saspringums, vēlēšanās visus un visu kontrolēt. Samaņas zudums — bailes. Apdegumi — naids, aizkaitinājums, dusmas. Audzēji — sirdsapziņas pārmetumi, nožēla, uzmācīgas domas, vecie aizvainojumi, neapmierinātība.

Smadzeņu audzējs — ietiepība, nevēlēšanās savā dzīvē pieņemt ko jaunu. Osteoporoze — sajūta, ka neviens šajā dzīvē neatbalsta. Otīts, sāpes ausīs — dusmas, nevēlēšanās dzirdēt, strīdi ģimenē. Atraugas — baiļu sajūta. Pankreatīts — dusmas, satraukums, neapmierinātība square measure dzīvi. Paralīze — bailes, šausmas. Sejas nerva paralīze — nevēlēšanās izrādīt savas jūtas, stingra sava naida kontrole. Parkinsona slimība — baiļu sajūta, vēlēšanās visus un visu kontrolēt.

Saindēšanās square measure pārtikas produktiem — neaizsargātības sajūta, nokļūšana citu kontrolē. Pneimonija, plaušu iekaisums — izmisums, dzīves nogurums, emocionālās rētas, kuras nav iespējams izdziedēt.

krāuma (proceedings) pdf - Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Podagra — pacietības trūkums, dusmas, vajadzība dominēt. Aizkuņģa dziedzeris — dzīves prieka trūkums. Poliomielīts — greizsirdība. Griezumi — personīgo principu pārkāpšana. Apetītes zudums — pārdzīvojumi, nicinājums pret sevi, bailes no dzīves. Prostata — vainas sajūta, seksuālais spiediens no malas, vīriešu bailes. Saaukstēšanās — pašiedvesma, juceklis domās.

Pinnes — neapmierinātība area unit sevi. Psoriāze — bailes būt apvainotam, savu jūtu nomērdēšana. Vēzis — dziļa rēta, ilga aizvainojuma sajūta, nelaime, skumjas, pašiznīcināšana, naidīgums. Rētas — dusmas un sevis vainošana. Sastiepumi — dusmas un pretošanās, nevēlēšanās virzīties uz noteiktu mērķi. Rahīts — mīlestības un drošības trūkums. Vemšana — bailes no kaut kā jauna.

Reimatisms — sajūta, ka jūs padara par upuri, māna, moka, izseko, mīlestības trūkums, hroniska rūgtuma sajūta, neapmierinātība, aizvainojuma sajūta. Liesa — naidīgums, aizkaitinājums, uzmācīgas idejas. Sirds — emocionālās problēmas, pārdzīvojumi, prieka trūkums, sirds nocietināšanās, saspringums, pārslodze, emphasise.

Zilumi — sevis sodīšana.