Pāriet uz saturu

Nav nekāda interese pat parunāt. Pirmie atnāca Ņina ar bērniem Aigaru un Oskaru. Pirmkārt — vienmēr, it īpaši pirms sacensībām, apskaties laika prognozi. Tas piesaista tūlītējus bezmaksas piedāvājumus.

Katselukertoja: Transkriptio 1 PKB F17G, PKF Uzglabājiet lietošanas un montāžas pamācību, kā arī iekārtas pasi vēlākai izmantošanai vai arī nodošanai tālāk nākamajam īpašniekam.

arti kata apdegums tauku

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus. Ierīces bez spraudņa drīkst uzstādīt tikai sertificēts speciālists. Uz bojājumiem, kuri izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija neattiecas. Šo ierīci paredzēts izmantot tikai privātajās mājsaimniecībās un mājas apstākļos.

PIRMĀ PALĪDZĪBA ARODA NEGADĪJUMOS

Ierīci izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai. Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās. Neizmantojiet pārseguma plāksnes vai nepiemērotas bērnu aizsardzības restes. Tās var izraisīt nelaimes gadījumus, piem. Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

PIRM€ PALDZBA

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

arti kata apdegums tauku

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā. Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un taukus. Nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni.

Izslēdziet sildriņķi. Uzmanīgi apslāpējiet liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko līdzīgu. Sildriņķi ļoti sakarst. Nenovietojiet uz sildvirsmas viegli uzliesmojošus priekšmetus. Nenovietojiet uz sildvirsmas priekšmetus. Iekārta ļoti sakarst. Neuzglabājiet ugunsnedrošus priekšmetus vai aerosolus atvilktnēs, kas atrodas tieši zem iekārtas.

arti kata apdegums tauku

Sildvirsma patstāvīgi izslēdzas un vairs nav izmantojama. Tā var negaidīti ieslēgties vēlāk. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet klientu servisu 3 4 Apdegumu risks! Sildriņķi un virsma ap tiem, it īpaši sildvirsmas rāmis ja tāds irļoti sakarst.

Nepieskarieties karstajām virsmām. Raugieties, lai tām nepiekļūst bērni. Apdedzināšanās draudi! Sildriņķis silst, taču indikators nedarbojas Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju.

Izsauciet klientu servisu Elektriskā trieciena risks! Neprofesionāli veikti remontdarbi ir bīstami. Sazinieties ar Klientu dienestu. Bojājumu iemesli Uzmanību! Raupjas katlu un pannu pamatnes saskrāpē stikla keramiku. Nekarsējiet tukšus traukus.

песня I.Ziedonis "Baltā pasaka"

Tas var izraisīt bojājumus. Nenovietojiet karstas pannas un katlus uz vadības paneļa, indikatoru lauka vai apmales. Elektrotraumas risks! Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju. Elektriskā trieciena risks! Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu.

Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.

Stikla keramikā izveidojušās plaisas vai lūzumi var izraisīt strāvas triecienu. Izsauciet klientu servisu Traumu risks!

Stipras asioanas gadjumos asio liela diametra maistrlie asinsvadi : aizspiest brci ar plaukstu vai dri, novietot cietuo guus un piespiest asinsvadu pie kaula augpus ievainojuma vietas rok - augdelma artriju, kj - cirka artriju, cits viets - sk. Ja asiojoais asinsvads atrodas viet, kur nevar uzlikt prsju padus, cirka apvid, pd u. Viets, kur to nevar izdart, jnospie asinsvads ar plaukstu vai dri un jtur tas aizspiests tik ilgi, ldz ierodas tr paldzba. VENOZ asioana tumi sarkanas asinis, kas izplst no brces lni : noguldt cietuo, pacelt cietuo ermea dau ekstremittiuzlikt sterilu saiti un spiedou prsju, izsaukt tro paldzbu. KAPILR asioana ievainots virsmas asioana, kad asinis scas pilienu veid : uzlikt sterilu saiti un spiedou prsju, nepiecieambas gadjum izsaukt tro paldzbu.

Starp katla pamatni un sildriņķi nokļuvušais šķidrums var izraisīt pēkšņu katla palēkšanos. Sildriņķiem un katlu pamatnēm jābūt sausām. Ja uz sildvirsmas uzkrīt cieti vai asi priekšmeti, var rasties bojājumi. Alumīnija folija vai plastmasas trauki piekūst pie karstajiem sildriņķiem.

8 ieteikumi iesācējiem, kā pareizi gatavoties skrējienam

Plīts aizsargfolija šai sildvirsmai nav piemērota. Pārskats Turpmāk redzamajā tabulā norādīti biežākie bojājumi: Bojājums Cēlonis Rīcība Traipi Pārplūdis ēdiens Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.

Izdots ar WECF atauju. Par saturu atbild Baltijas Vides forums, un tas neatspoguo Eiropas Savienbas oficilo viedokli. Baltijas Vides forums, P, IMazk ir labk! Izmanto brnu kopanas ldzekus tikai tad, ja tas patiem ir nepiecieams.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi Izmantojiet tikai tos arti kata apdegums tauku, kas paredzēti stikla keramikai. Švīkas Sāls, cukurs un smiltis Neizmantojiet sildvirsmu par darba vai novietošanas virsmu.

arti kata apdegums tauku

Raupjas katlu un pannu pamatnes Pārbaudiet jūsu traukus. Katlu piemēram, alumīnija radīti Pārvietojot katlus un pannas, paceliet tos. Vides aizsardzība Videi draudzīga utilizācija Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.

LIHAT RUMAH BARU BANG RYAN.. Bismillah..

Direktīva nosaka veidu, svara zudums patvērums perth wa ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju Noslēdziet katlus ar piemērotiem vākiem. Gatavojot ēdienu bez vāka, jūs patērējat ievērojami vairāk elektroenerģijas. Caur stikla vāciņu jūs labāk redzēsiet ēdienu, lieki nepaceļot vāciņu.

Apmēram pirms 5 gadiem es sastādīju dzimtas koku no mammas puses, nu kaut ar baltiem plankumiem. Tas tomēr ir labāk nekā nekas. Izjautāju mammu arī par tēva radiem, ko viņa atceras un kas palicis prātā no tālās jaunības. Pirms kāzām dzīvoja Valgundē, tik otrpus Lielupei "Maztiķos", tur strādāja par dienestmeitu.

Izmantojiet katlus un pannas ar gludiem dibeniem. Nelīdzens dibens paaugstina elektroenerģijas patēriņu.

Rūnas stabuļi kaulu ārstēšanai. Jaunākie skript

Katla vai pannas dibena diametram ir jāsakrīt ar sildvirsmas izmēru. Izmantojot pārāk mazus katlus, uz sildvirsmām rodas elektroenerģijas patēriņa zudumi. Ievērojiet: trauku ražotājs ļoti bieži uzrāda lielāko katla diametru.

Bieži tas pārsniedz katla dibena diametru. Nelielam ēdiena daudzumam izmantojiet maza tilpuma katlu. Pārāk liels, tikai daļēji piepildīts katls tērē daudz enerģijas. Tvaicējiet ēdienu ar mazu ūdens daudzumu.

Tā var ietaupīt enerģiju. Tvaicējot ar mazāku ūdens daudzumu, dārzeņi saglabās vairāk vitamīnu un minerālvielu. Sekojiet līdzi, lai ar katlu būtu nosegta pēc iespējas lielāka sildriņķa daļa. Savlaicīgi pārslēdziet uz zemāku sildīšanas pakāpi. Ja ir iestatīts pārāk liels tālākās gatavošanas līmenis, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš.

Izmantojiet sildvirsmas atlikušo siltumu. Ja ir ilgāks cepšanas laiks, izslēdziet sildvirsmu jau 5 10 minūtes pirms cepšanas laika beigām. Iepazīšanās ar ierīci Šī lietošanas pamācība attiecas uz dažādu modeļu sildvirsmām.

Vadības laukus vienmēr uzturiet sausus. Mitrums ietekmē ierīces funkciju. Nenovietojiet katlus displeja un sensoru tuvumā. Elektronika var pārkarst. Sildriņķis arti kata apdegums tauku ieslēgts. Atkārtoti pieskarieties simbolam ö, 3. Papildu sildriņķa ieslēgšana: spīd attiecīgais rādījums.

Sildriņķa ieslēgšana: tiek automātiski atlasīts pēdējais atlasītais lielums. Sildvirsmas katram sildriņķim ir divpakāpju paliekošā siltuma indikators. Ja indikatorā parādās, sildriņķis vēl ir karsts. Tādējādi var, piemēram, nelielu porciju uzturēt siltu vai kausēt glazūru. Kad sildriņķis nedaudz atdziest, rādījums nomainās uz œ. Indikators nodziest, kad sildriņķis ir arti kata apdegums tauku atdzisis.

Tabulā atradīsiet gatavošanas līmeņus un laikus dažādiem ēdieniem.