Pāriet uz saturu

Podczas pieczenia z wentylatorem nie u ywa pó ek i 5: gor ce powietrza uderza w nie bezpo rednio, co mog oby spowodowa przypalenie delikatnych potraw. Līdzīgas lapas; Pieaugušie un bērni spēlē aizraujošas spēles uz kicker, un daudzi spēlētāji izmanto polu piesaistītus spēlētājus, lai izstrādātu sarežģītas metodes, lai triks pretiniekus. Wszystko to przy za o eniu, e sàsiednie pomieszczenia nie sà pomieszczeniami wspólnymi, sypialniami ani nie wyst puje w nich zagro enie po arowe Rysunek B.! Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec jakimkolwiek stratom energii poprzez drzwiczki. Zemāk esošie attēli apkopo jaunākos datus par stūres izmēriem un savietojamību. Siena, besilie ianti su prietaiso galu, turi b ti pagaminta i nedegi, kar iui atspari med iag T 90 C.

When cooking using the grill or fan assisted grill, the dripping pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom. This appliance has been designed and manufactured in compliance with international safety standards.

Koniska dakša parastajā glāzē. Standarti: Stūres statņu veidi

The following warnings are provided for safety reasons and must be read carefully. It is extremely dangerous to leave the appliance exposed to rain and storms. If the appliance is switched on accidentally, it could catch fire.

ec tauku deglis steks que es un tauku degli

Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or further malfunctioning of the appliance. Contact Assistance. These individuals should, at the very least, be supervised by someone who assumes responsibility for their safety or receive preliminary instructions relating to the operation of the appliance.

Bez nazwy-1

Exhausted appliances should be collected separately in order to optimise the cost of re-using and recycling the materials inside the machine, while preventing potential damage to the atmosphere and to public health.

The crossed-out dustbin is marked on all products to remind the owner of their obligations regarding separated waste collection. For more information relating to the correct disposal of household appliances, owners should contact ec tauku deglis steks local authorities or appliance dealer. Open the oven door as little as possible because heat is lost every time it is opened. To save a substantial amount of energy, simply switch off the oven 5 to 10 minutes before the end of your planned cooking time and use the heat the oven continues to generate.

ec tauku deglis steks zyban svara zudumu atsauksmes

If it is smaller, precious energy will be wasted and pots that boil over leave encrusted remains that can be difficult to remove. Do not close the cover when the burners are alight or when they are still hot.

Cleaning the appliance! Remove any liquid from the lid before opening it. Never use steam cleaners or pressure cleaners on the appliance. Use specialised products for the removal of stubborn stains.

After cleaning, rinse well and dry custom fat loss recenzijas. Do not use abrasive powders or corrosive ec tauku deglis steks.

Mols uz biezas kājas

Use hot water and detergent, then rinse well and dry with a soft cloth. Do not use abrasive products.

  • Svara zudums slāpekļa oksīds
  • Pl ts virsmas rež is 3.
  • Bez nazwy-1 - PDF Free Download
  • Kasutusjuhend PLIIT JA AHI - PDF Darmowe pobieranie
  • Standarti: Stūres statņu veidi Koniska dakša parastajā glāzē.
  • Sadedzināt taukus organismā
  • Koniska dakša parastajā glāzē. Standarti: Stūres statņu veidi

Svara zuduma saglabāšana not use rough abrasive material or sharp metal scrapers as these could scratch the surface and cause the glass to crack. It is possible to remove the cover in order to make cleaning the area behind the hob easier.

Open the cover fully and pull it upwards see figure. If the seals are damaged, please contact your nearest Authorised After-sales Service Centre.

Kasutusjuhend PLIIT JA AHI

We recommend that the oven is not used until the seals have been replaced. Replacing the oven light bulb 1. After disconnecting the oven from the electricity mains, remove the glass lid covering the lamp socket see figure. Remove the light bulb and replace it with a similar one: voltage V, wattage 25 W, cap E Replace the lid and reconnect the oven to the electricity supply.

Gas tap maintenance Over time, the taps may become jammed or difficult to turn.

ec tauku deglis steks divu nedēļu laikā

If this occurs, the tap must be replaced. This procedure must be performed by a qualified technician who has been authorised by the manufacturer. Removing and fitting the oven door: 6. Replace the glass.

Operating Instructions - Indesit

Oven must not be operated with inner door glass removed! When door glass insert so that the text not reversed and GB reassembling the inner the glass panel correctly written on the panel is can be easily legible.

ec tauku deglis steks ko nozīmē tauki sadedzināt fitbit

Replace the profile, a click will indicate that the part is positioned ec tauku deglis steks. Open the door completely. Close the supports see photo.

Carlos Victor Morales 🔥 ANALIZA Dichos de Gustavo Alfaro ⚽ Uruguay vs Ecuador Radio Diblu

Make the hinge clamps of the oven door rotate backwards completely see photo 40° 3. Close the door until the clamps stop the door will remain open for 40° approx. Now the door can be completely closed and the oven can be started for normal use. Press the two buttons on the upper profile and extract the profile see photo 5. This cleaning process allows to facilitate the removal of dirt of the walls of the oven by the generation of steam that is created inside the oven cavity for easier cleaning.

Before you start steam -cleaning: -Remove any food residue and grease from the bottom of the oven. Perform the above operations according to the following procedure: 1.

In the models where the drip pan is not present, use a baking sheet and place it on the grill at the bottom shelf; 2. Once cooled the oven, you can open the door to complete the cleaning with water and a damp cloth; 6. Perform cleaning only in the cold oven!

ec tauku deglis steks tonizējošs kuņģis pēc svara zuduma

Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia, nale˝y starannie zapoznaç si´ z podr´cznikiem u˝ytkownika. Podr´cznik nale˝y zachowaç do póêniejszego u˝ytku. Poni˝sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego specjalisty instalujàcego urzàdzenie.

Instrukcje te majà na celu zapewnienie mo˝liwie najbardziej profesjonalnego i doÊwiadczonego wykonania czynnoÊci zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.

ec tauku deglis steks vai ēst olas sadedzina taukus

Wentylacja pomieszczenia Wymagania dla pomieszczeƒ kuchennych Przed przystàpieniem do instalowania kuchni gazowej w pomieszczeniu kuchennym itp. Podstawa prawna, w oparciu, o którà oceniamy przydatnoÊç pomieszczenia do zainstalowania w nim kuchni gazowej, jest Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia r.

Zabudowa powy˝ej tego poziomu jest zabroniona. Je˝eli nie mamy pewnoÊci, co do odpornoÊci termicznej mebli, kuchni´ nale˝y zabudowaç meblami zachowujàc odst´p ok.

Monta˝ nó˝ek niektóre modele Przyrzàd do montowania nó˝ek w podstawie kuchni! Âciana znajdujàca si´ za kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury.

Uzdod jautājumus un saņem atbildes! Šobrīd 66961 jautājumi, 283565 atbildes!

Kuchenki, które wyposa˝one sà w trójbiegunowy kabel zasilajàcy przystosowane sà do zasilania pràdem zmiennym o parametrach podanych na tabliczce znamionowej umieszczonej we wn´ce pod piekarnikiem.

Uwaga: Do zasilania kuchni nie nale˝y stosowaç transformatorów, przejÊciówek ani boczników, gdy˝ mogà si´ one nadmiernie nagrzewaç lub zapaliç. Kuchnia ma nast´pujàcà technicznà specyfikacj´: Kat. Przewód zasilajàcy nie mo˝e byç zagi´ty lub przygnieciony. Przewód zasilajàcy musi byç regularnie sprawdzany i w razie usterki wymieniony przez autoryzowanego technika.